bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0885 706 771, 02 940 11 03
партньор на Theophano Imperial Palace

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Theophano Imperial Palace - Халкидики / Касандра, Калитея

Theophano Imperial Palace е елегантен петзвезден хотел, който има обща градина с хотел Athos Palace и Pallini Beach Hotel. Theophano Imperial Palace съчетава първокласно обслужване и богат избор от луксозни стаи. Посетителите могат да се насладят на великолепна природа, живописни градини и частен пясъчен плаж с безкрайно изумрудено море. Theophano Imperial Palace Hotel се счита за един от най-добрите луксозни хотели в Халкидики с уникално проектирани съоръжения. Идеалното му местоположение с изглед към залива Торони, изключителното гостоприемство и отлично обслужване го правят идеалния избор за всички, които търсят лукс, красота и съвършенство.

Местоположение на Theophano Imperial Palace, Халкидики

Халкидики е с богата история и традиции. Полуостров Касандра е взел името си от цар Касандър, Ситония от Ситон (син на Посейдон) и Атон от митичния гигант Athos. През девети век първата монашеска общност е основана на Mount Athos (Света Гора).
В пещерата Петралона, 35 километра от хотела Theophano Imperial Palace са открити находки датиращи повече от 700.000 години. В Стагира (в североизточната част на Халкидики) е роден философ Аристотел, учител на Александър Велики.
На полуострова ще откриете безброй плажове със златист пясък и зелени покрити с борове склонове. Касандра е удобно разположен на по-малко от час път с кола от Солун.

разстояние до плажа: 160m
разстояние до центъра: 23.6km
разстояние до летище: 75km
разстояние до спирка на автобус: 0,1km
разстояние до ЖП гара: 95km
разстояние до банкомат: 0,1km
разстояние до чейнж бюро: 0km
разстояние до ресторатни: 0km
разстояние до супермаркет: 0km
разстояние до магазини: 0km

Адрес: Калитея, Гърция

Удобства в Theophano Imperial Palace

В зоната на рецепцията, гостите ще открият основния бар и основния ресторант, който е с открита тераса с изглед към красивите градини. Плажният бар, снек бара и бар басейна са оборудвани с шезлонги и чадъри и са чудесно място за почивка.

Удобствата включват лоби коктейл бар, 6 тенис корта, център за водни спортове, плувен басейн с детски басейн и бар край басейна, гурме а-ла-карт ресторант, механа, италиански ресторант Trattoria «Il Bassilico", напълно оборудван частен плаж, пиано бар, магазин за подаръци, мини маркет, Бижутерия и бутици.
Хотелските услуги включват климатик, 24-часов рум сервиз, 24-часова охрана, частен паркинг, Бизнес център, Конферентна / Банкетна зала, Бизнес център, Пералня и почистване, обмяна на валута, коли под наем, Факс / Копирни услуги и банкомат. Освен това, безплатен Wi-Fi е наличен в публични зони и Wi-Fi Интернет през модем е наличен във всички хотелски стаи.

Хранене, ресторанти и барове в Theophano Imperial Palace

Отлични условия за хранене във всеки един от ресторантите на Теофано Империал Палас, където гостите ще открият кулинарния опит и уникалното качество с грижа и внимание към всеки гост.
Използвайки само най-пресните местни съставки, гостите могат да опитат традиционни гръцки и международни ястия, като преди или след вечеря те разполагат с набор от възможности за напитки и коктейли, при които всеки ще открие нещо за своите вкусове и предпочитания.

В основния ресторант гостите могат да се насладят на международната и средиземноморската кухня. Ресторантът разполага с открита тераса, с изглед към градините, а любезния персонал и менютата на бюфет ще ви очароват ден след ден. Бюфетът включва и специално меню за деца, ястия за диабетици и вегетарианци.

Италианският ресторант Trattoria "Il Basilico" се сервират добре познати традиционни италиански ястия, както и домашно изпечена пица и разнообразие от тестени изделия, Il Basilico е чудесно място за цялото семейство, вечери с пиано музика на живо и с избор от хубаво вино.

Porphyra пиано бар е идеалното място за една спокойна вечер с богат избор от изискани вина и шампанско и с прекрасна гледка към градината.

Ресторант Cellini е гурме ресторант в атмосфера на елегантност и предлага международна гурме кухня. С изглед към вечнозелените борови гори и Средиземно море Cellini е прекрасен ресторант за тиха вечеря на свещи.

Почивка и забавления в Theophano Imperial Palace

Гостите могат да наемат малки частни лодки, водни колела, кану-каяк, джет ски, и пръстени, които са само някои от наличните забавления в спортения клуб.
Професионален водолазен център предлага възможност на всички гости да получат свидетелството си за гмуркане PADI, който е международно признат.
Шест тенис корта също са на разположение с професионални насоки и наем на оборудване, както и плажен волей, баскетболно игрище, конна езда и други.

Възможностите са безкрайни, с голямо разнообразие от забавни дейности за всички възрасти - аеробика, аква-аеробика, бадминтон, баскетбол, тенис, катерене и тенис на маса са само някои от наличните към гостите дейности.

Редовна цена

Цените в таблицата по-долу са ориентировъчни: не включват всички възможни варианти за настаняване по брой хора и в някои случаи са валидни до изчерпване на определено количество помещения по дати. Възможно е някои намаления за ранно записване или last minute отстъпки да не са отразени. За най-точна цена и проверка на наличност, моля използвайте формата за търсене по дати и брой хора или формата за резервация - работят и ще ви калкулират актуална цена!

Всички цени са за стая/апартамент на ден, с включено описаното във всяка таблица хранене.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Double deluxe for sgl
Закуска и вечеря
18.07.
2019 - 21.08.
2019
22.08.
2019 - 04.09.
2019
05.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 02.10.
2019
03.10.
2019 - 27.10.
2019
1 възрастен 378лв 340лв 290лв 220лв 144лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
378лв 340лв 290лв 220лв 144лв
Double deluxe for sgl
All inclusive
18.07.
2019 - 21.08.
2019
22.08.
2019 - 04.09.
2019
05.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 02.10.
2019
03.10.
2019 - 27.10.
2019
1 възрастен 427лв 389лв 340лв 265лв 184лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
427лв 389лв 340лв 265лв 184лв
Двойна делукс
Закуска и вечеря
18.07.
2019 - 21.08.
2019
22.08.
2019 - 04.09.
2019
05.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 02.10.
2019
03.10.
2019 - 27.10.
2019
2 възрастни 454лв 409лв 355лв 265лв 175лв
2 възрастни,
1 дете 2-6 г.
454лв 409лв 355лв 265лв 175лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
454лв 409лв 355лв 265лв 175лв
Двойна делукс
All inclusive
18.07.
2019 - 21.08.
2019
22.08.
2019 - 04.09.
2019
05.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 02.10.
2019
03.10.
2019 - 27.10.
2019
2 възрастни 553лв 508лв 454лв 355лв 256лв
2 възрастни,
1 дете 2-6 г.
553лв 508лв 454лв 355лв 256лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
553лв 508лв 454лв 355лв 256лв
Апартамент делукс
Закуска и вечеря
18.07.
2019 - 21.08.
2019
22.08.
2019 - 04.09.
2019
05.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 02.10.
2019
03.10.
2019 - 27.10.
2019
2 възрастни 639лв 571лв 499лв 373лв 247лв
2 възрастни,
1 дете 12-17 г.
798лв 715лв 625лв 468лв 310лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
639лв 571лв 499лв 373лв 247лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
639лв 571лв 499лв 373лв 247лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 12-17 г.
798лв 715лв 625лв 468лв 310лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
639лв 571лв 499лв 373лв 247лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 12-17 г.
798лв 715лв 625лв 468лв 310лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
767лв 686лв 601лв 450лв 297лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
639лв 571лв 499лв 373лв 247лв
3 възрастни 798лв 715лв 625лв 468лв 310лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
798лв 715лв 625лв 468лв 310лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
798лв 715лв 625лв 468лв 310лв
Апартамент делукс
All inclusive
18.07.
2019 - 21.08.
2019
22.08.
2019 - 04.09.
2019
05.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 02.10.
2019
03.10.
2019 - 27.10.
2019
2 възрастни 738лв 670лв 598лв 463лв 328лв
2 възрастни,
1 дете 12-17 г.
938лв 855лв 765лв 596лв 427лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
738лв 670лв 598лв 463лв 328лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
738лв 670лв 598лв 463лв 328лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 12-17 г.
938лв 855лв 765лв 596лв 427лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
738лв 670лв 598лв 463лв 328лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 12-17 г.
938лв 855лв 765лв 596лв 427лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
900лв 819лв 733лв 571лв 407лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
738лв 670лв 598лв 463лв 328лв
3 възрастни 947лв 864лв 774лв 603лв 432лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
947лв 864лв 774лв 603лв 432лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
947лв 864лв 774лв 603лв 432лв
Suite anatoli club
Закуска и вечеря
18.07.
2019 - 21.08.
2019
22.08.
2019 - 04.09.
2019
05.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 02.10.
2019
03.10.
2019 - 27.10.
2019
2 възрастни 684лв 616лв 544лв 396лв 270лв
2 възрастни,
1 дете 12-17 г.
855лв 771лв 681лв 495лв 337лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
684лв 616лв 544лв 396лв 270лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
684лв 616лв 544лв 396лв 270лв
3 възрастни 855лв 771лв 681лв 495лв 337лв
Suite anatoli club
All inclusive
18.07.
2019 - 21.08.
2019
22.08.
2019 - 04.09.
2019
05.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 02.10.
2019
03.10.
2019 - 27.10.
2019
2 възрастни 783лв 715лв 643лв 486лв 351лв
2 възрастни,
1 дете 12-17 г.
994лв 911лв 821лв 623лв 454лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
783лв 715лв 643лв 486лв 351лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
783лв 715лв 643лв 486лв 351лв
3 възрастни 1003лв 920лв 830лв 630лв 459лв
Голям апартамент
Закуска и вечеря
18.07.
2019 - 21.08.
2019
22.08.
2019 - 04.09.
2019
05.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 02.10.
2019
03.10.
2019 - 27.10.
2019
2 възрастни 751лв 684лв 589лв 441лв 292лв
2 възрастни,
1 дете 12-17 г.
940лв 855лв 738лв 551лв 367лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
751лв 684лв 589лв 441лв 292лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
751лв 684лв 589лв 441лв 292лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 12-17 г.
940лв 855лв 738лв 551лв 367лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
751лв 684лв 589лв 441лв 292лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 12-17 г.
940лв 855лв 738лв 551лв 367лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
902лв 821лв 708лв 531лв 351лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
751лв 684лв 589лв 441лв 292лв
3 възрастни 940лв 855лв 738лв 551лв 367лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
940лв 855лв 738лв 551лв 367лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
940лв 855лв 738лв 551лв 367лв
Голям апартамент
All inclusive
18.07.
2019 - 21.08.
2019
22.08.
2019 - 04.09.
2019
05.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 02.10.
2019
03.10.
2019 - 27.10.
2019
2 възрастни 850лв 783лв 688лв 531лв 373лв
2 възрастни,
1 дете 12-17 г.
1080лв 994лв 877лв 679лв 484лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
850лв 783лв 688лв 531лв 373лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
850лв 783лв 688лв 531лв 373лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 12-17 г.
1080лв 994лв 877лв 679лв 484лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
850лв 783лв 688лв 531лв 373лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 12-17 г.
1080лв 994лв 877лв 679лв 484лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1035лв 954лв 841лв 652лв 461лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
850лв 783лв 688лв 531лв 373лв
3 възрастни 1089лв 1003лв 886лв 686лв 488лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1089лв 1003лв 886лв 686лв 488лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1089лв 1003лв 886лв 686лв 488лв
Suite penthouse
Закуска и вечеря
18.07.
2019 - 21.08.
2019
22.08.
2019 - 04.09.
2019
05.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 02.10.
2019
03.10.
2019 - 27.10.
2019
2 възрастни 1147лв 1012лв 900лв 675лв 450лв
2 възрастни,
1 дете 12-17 г.
1147лв 1012лв 900лв 675лв 450лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1147лв 1012лв 900лв 675лв 450лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1147лв 1012лв 900лв 675лв 450лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 12-17 г.
1147лв 1012лв 900лв 675лв 450лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1147лв 1012лв 900лв 675лв 450лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 12-17 г.
1147лв 1012лв 900лв 675лв 450лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1147лв 1012лв 900лв 675лв 450лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1147лв 1012лв 900лв 675лв 450лв
2 възрастни,
2 деца 12-17 г.
1147лв 1012лв 900лв 675лв 450лв
3 възрастни 1147лв 1012лв 900лв 675лв 450лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1147лв 1012лв 900лв 675лв 450лв
3 възрастни,
1 дете 12-17 г.
1147лв 1012лв 900лв 675лв 450лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1147лв 1012лв 900лв 675лв 450лв
4 възрастни 1147лв 1012лв 900лв 675лв 450лв
Suite penthouse
All inclusive
18.07.
2019 - 21.08.
2019
22.08.
2019 - 04.09.
2019
05.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 02.10.
2019
03.10.
2019 - 27.10.
2019
2 възрастни 1246лв 1111лв 999лв 765лв 531лв
2 възрастни,
1 дете 12-17 г.
1287лв 1152лв 1039лв 803лв 567лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1246лв 1111лв 999лв 765лв 531лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1246лв 1111лв 999лв 765лв 531лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 12-17 г.
1287лв 1152лв 1039лв 803лв 567лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1246лв 1111лв 999лв 765лв 531лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 12-17 г.
1287лв 1152лв 1039лв 803лв 567лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1280лв 1145лв 1032лв 796лв 560лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1246лв 1111лв 999лв 765лв 531лв
2 възрастни,
2 деца 12-17 г.
1327лв 1192лв 1080лв 841лв 603лв
3 възрастни 1296лв 1161лв 1048лв 810лв 571лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1296лв 1161лв 1048лв 810лв 571лв
3 възрастни,
1 дете 12-17 г.
1336лв 1201лв 1089лв 848лв 607лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1296лв 1161лв 1048лв 810лв 571лв
4 възрастни 1345лв 1210лв 1098лв 855лв 612лв
Suite anatoli executive
Закуска и вечеря
18.07.
2019 - 21.08.
2019
22.08.
2019 - 04.09.
2019
05.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 02.10.
2019
03.10.
2019 - 27.10.
2019
2 възрастни 1197лв 1080лв 954лв 693лв 472лв
2 възрастни,
1 дете 12-17 г.
1197лв 1080лв 954лв 693лв 472лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1197лв 1080лв 954лв 693лв 472лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1197лв 1080лв 954лв 693лв 472лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 12-17 г.
1197лв 1080лв 954лв 693лв 472лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1197лв 1080лв 954лв 693лв 472лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 12-17 г.
1197лв 1080лв 954лв 693лв 472лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1197лв 1080лв 954лв 693лв 472лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1197лв 1080лв 954лв 693лв 472лв
2 възрастни,
2 деца 12-17 г.
1197лв 1080лв 954лв 693лв 472лв
3 възрастни 1197лв 1080лв 954лв 693лв 472лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1197лв 1080лв 954лв 693лв 472лв
3 възрастни,
1 дете 12-17 г.
1197лв 1080лв 954лв 693лв 472лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1197лв 1080лв 954лв 693лв 472лв
4 възрастни 1197лв 1080лв 954лв 693лв 472лв
Suite anatoli executive
All inclusive
18.07.
2019 - 21.08.
2019
22.08.
2019 - 04.09.
2019
05.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 02.10.
2019
03.10.
2019 - 27.10.
2019
2 възрастни 1296лв 1179лв 1053лв 783лв 553лв
2 възрастни,
1 дете 12-17 г.
1336лв 1219лв 1093лв 821лв 589лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1296лв 1179лв 1053лв 783лв 553лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1296лв 1179лв 1053лв 783лв 553лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 12-17 г.
1336лв 1219лв 1093лв 821лв 589лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1296лв 1179лв 1053лв 783лв 553лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 12-17 г.
1336лв 1219лв 1093лв 821лв 589лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1329лв 1212лв 1086лв 814лв 583лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1296лв 1179лв 1053лв 783лв 553лв
2 възрастни,
2 деца 12-17 г.
1376лв 1260лв 1134лв 859лв 625лв
3 възрастни 1345лв 1228лв 1102лв 828лв 594лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1345лв 1228лв 1102лв 828лв 594лв
3 възрастни,
1 дете 12-17 г.
1385лв 1269лв 1143лв 866лв 630лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1345лв 1228лв 1102лв 828лв 594лв
4 възрастни 1394лв 1278лв 1152лв 873лв 634лв
Suite imperial
Закуска и вечеря
18.07.
2019 - 21.08.
2019
22.08.
2019 - 04.09.
2019
05.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 02.10.
2019
03.10.
2019 - 27.10.
2019
2 възрастни 1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
2 възрастни,
1 дете 12-17 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 12-17 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 12-17 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 12-17 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 12-17 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
3 деца 12-17 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
3 деца 2-11 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
3 деца 12-17 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
2 възрастни,
2 деца 12-17 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 12-17 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 12-17 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 12-17 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
2 възрастни,
3 деца 12-17 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.,
1 дете 12-17 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
2 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
2 възрастни,
4 деца 12-17 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
2 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
3 възрастни 1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
3 възрастни,
1 дете 12-17 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 12-17 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 12-17 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 12-17 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 12-17 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
3 възрастни,
2 деца 12-17 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 12-17 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 12-17 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
3 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
3 възрастни,
3 деца 12-17 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
4 възрастни 1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
4 възрастни,
1 дете 12-17 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 12-17 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 12-17 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
4 възрастни,
2 деца 12-17 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
5 възрастни 1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
5 възрастни,
1 дете 12-17 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
5 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
6 възрастни 1502лв 1367лв 1179лв 882лв 585лв
Suite imperial
All inclusive
18.07.
2019 - 21.08.
2019
22.08.
2019 - 04.09.
2019
05.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 02.10.
2019
03.10.
2019 - 27.10.
2019
2 възрастни 1601лв 1466лв 1278лв 972лв 666лв
2 възрастни,
1 дете 12-17 г.
1642лв 1507лв 1318лв 1010лв 702лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1601лв 1466лв 1278лв 972лв 666лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1601лв 1466лв 1278лв 972лв 666лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 12-17 г.
1642лв 1507лв 1318лв 1010лв 702лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1601лв 1466лв 1278лв 972лв 666лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 12-17 г.
1642лв 1507лв 1318лв 1010лв 702лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1642лв 1507лв 1318лв 1010лв 702лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1682лв 1547лв 1358лв 1048лв 738лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 12-17 г.
1682лв 1547лв 1358лв 1048лв 738лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
1635лв 1500лв 1311лв 1003лв 695лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 12-17 г.
1682лв 1547лв 1358лв 1048лв 738лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
1676лв 1541лв 1352лв 1041лв 731лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
3 деца 12-17 г.
1723лв 1588лв 1399лв 1086лв 774лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
3 деца 2-11 г.
1669лв 1534лв 1345лв 1035лв 724лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
3 деца 12-17 г.
1723лв 1588лв 1399лв 1086лв 774лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1635лв 1500лв 1311лв 1003лв 695лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1601лв 1466лв 1278лв 972лв 666лв
2 възрастни,
2 деца 12-17 г.
1682лв 1547лв 1358лв 1048лв 738лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1601лв 1466лв 1278лв 972лв 666лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 12-17 г.
1676лв 1541лв 1352лв 1041лв 731лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 12-17 г.
1642лв 1507лв 1318лв 1010лв 702лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1642лв 1507лв 1318лв 1010лв 702лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 12-17 г.
1716лв 1581лв 1392лв 1080лв 767лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
1635лв 1500лв 1311лв 1003лв 695лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1601лв 1466лв 1278лв 972лв 666лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1669лв 1534лв 1345лв 1035лв 724лв
2 възрастни,
3 деца 12-17 г.
1723лв 1588лв 1399лв 1086лв 774лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1601лв 1466лв 1278лв 972лв 666лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.,
1 дете 12-17 г.
1709лв 1574лв 1385лв 1073лв 760лв
2 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1601лв 1466лв 1278лв 972лв 666лв
2 възрастни,
4 деца 12-17 г.
1763лв 1628лв 1439лв 1125лв 810лв
2 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1703лв 1568лв 1379лв 1066лв 753лв
3 възрастни 1651лв 1516лв 1327лв 1017лв 706лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1651лв 1516лв 1327лв 1017лв 706лв
3 възрастни,
1 дете 12-17 г.
1691лв 1556лв 1367лв 1055лв 742лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1651лв 1516лв 1327лв 1017лв 706лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 12-17 г.
1691лв 1556лв 1367лв 1055лв 742лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1651лв 1516лв 1327лв 1017лв 706лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 12-17 г.
1691лв 1556лв 1367лв 1055лв 742лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1691лв 1556лв 1367лв 1055лв 742лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
1685лв 1550лв 1361лв 1048лв 735лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 12-17 г.
1732лв 1597лв 1408лв 1093лв 778лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 12-17 г.
1732лв 1597лв 1408лв 1093лв 778лв
3 възрастни,
2 деца 12-17 г.
1732лв 1597лв 1408лв 1093лв 778лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1685лв 1550лв 1361лв 1048лв 735лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1651лв 1516лв 1327лв 1017лв 706лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 12-17 г.
1691лв 1556лв 1367лв 1055лв 742лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1651лв 1516лв 1327лв 1017лв 706лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 12-17 г.
1725лв 1590лв 1401лв 1086лв 771лв
3 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1718лв 1583лв 1394лв 1080лв 765лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1651лв 1516лв 1327лв 1017лв 706лв
3 възрастни,
3 деца 12-17 г.
1772лв 1637лв 1448лв 1131лв 814лв
4 възрастни 1700лв 1565лв 1376лв 1062лв 747лв
4 възрастни,
1 дете 12-17 г.
1741лв 1606лв 1417лв 1100лв 783лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1700лв 1565лв 1376лв 1062лв 747лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1700лв 1565лв 1376лв 1062лв 747лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 12-17 г.
1741лв 1606лв 1417лв 1100лв 783лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 12-17 г.
1741лв 1606лв 1417лв 1100лв 783лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1700лв 1565лв 1376лв 1062лв 747лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1700лв 1565лв 1376лв 1062лв 747лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1734лв 1599лв 1410лв 1093лв 776лв
4 възрастни,
2 деца 12-17 г.
1781лв 1646лв 1457лв 1138лв 819лв
5 възрастни 1750лв 1615лв 1426лв 1107лв 787лв
5 възрастни,
1 дете 12-17 г.
1790лв 1655лв 1466лв 1145лв 823лв
5 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1750лв 1615лв 1426лв 1107лв 787лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1750лв 1615лв 1426лв 1107лв 787лв
6 възрастни 1799лв 1664лв 1475лв 1152лв 828лв